CALL for SUBMISSIONS

Post date: 20-Sep-2015 04:40:08

Panawagan para sa Pagsusumite ng mga Akdang Pampanitikan para sa "Desentralisadong Pagkilos", isang peer-reviewed literary journal na ilulunsad ng Departamento ng Wika, Literatura at Humanidades, Kolehiyo ng Sining at Agham, Southern Luzon State University.

Ang "Desentralisadong Pagkilos: Isang Bilingwal na Antolohiya ng mga Kontemporaryong Akda mula at tungkol sa Quezon" ay naglalayong muling hanguin at itala ang Quezon batay sa mga post-kolonyal na pagkabalisa at/o pananabik, pagkakaiba ng relihiyon, paglitaw ng sub-kultura, mapanganib na paglalangkap, limitasyon ng pagiging Tagalog at hindi, karahasan ng buhay sa labas ng sentro, taktika para at laban sa lohika ng kamalayan, o/at, ang sinasabi no Richard A. O'Connor na "katutubong pagsasalungsod", tinig sa pagi-pagitan ng Quezon at mga representasyon na naglalandas sa pagkabaluktot, kawalang katiyakan, pleksibilidad, at talinghaga ng Quezon.

Kinakailangang orihinal at hindi pa nailalathala, sa anumang anyo, ang mga akdang (Filipino o English) isusumite.

Para sa tula (tradisyunal, hybrid, o eksperimenta), maaaring magpasa ng isa hanggang limang titulo na hindi hihigit sa 10 pahina. Hindi maari ang maramihang pagsusumite. Para sa maikling kwento, sanaysay at dagli, magpasa ng isa hanggang dalawang titulo na may kolektibong 200 hanggang 5000 salita.

Kinakailangang gumamit ng tunay na pangalan ang mga manunulat. Maglakip ng biographical na tala (100-150 na salita).

Format: printed. 8.5x11 bond paper. Times New Roman o Arial. 12 (font size). 1 inch margin in all side.

Subject line should read "Genre-Language-Name". Cover letter may be included but not necessary. PDF submission is allowed.

Bukas ang kontribusyon sa lahat. Isumite ang akda bilang lakip ng email sa decenteredmobility2015@yahoo.com o kaya'y personal na magtungo sa Southern Luzon State University,gusaling Jose Rizal at hanapin si Dr. Shiela M. Manzanilla. Ang deadline ng pagpapasa ay sa ika-21 ng Oktubre, 2015.